Η πολιτική της εταιρείας K.KYRIACOU ELECTRONICS LTD

Η πολιτική της εταιρείας K.KYRIACOU ELECTRONICS LTD είναι να προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, και να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες της δεν επηρεάζουν την ποιότητα του άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντος της περιοχής των εγκαταστάσεων της. Κύρια μέριμνα της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για την ποιότητα και για την ασφάλεια των υπηρεσιών της,  καθώς και των απαιτήσεων των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «K.KYRIACOU ELECTRONICS LTD»  έχει υιοθετήσει Σύστημα Λειτουργίας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και  ISO 27001:2013, τα οποία και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες της.

Το πεδίο εφαρμογής της εταιρείας αναφέρεται στη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ACCESS CONTROLS ΚΑΙ NETWORKS».

Φιλοδοξία και δέσμευση της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ενωποιημένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει με άξονα:

 • Την ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων/ υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Λειτουργίας.
 • Τον καθορισμό μετρήσιμων αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα. Την αξιολόγηση των στόχων αυτών ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Λειτουργίας από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
 • Τη διάθεση πόρων για την εξασφάλιση της κατάλληλης υποδομής και της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε τμήματος της εταιρείας.
 • Την πλήρη ικανοποίηση των πελατών.
 • Την ενθάρρυνση, συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, έτσι ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα και να αποκτήσουν κουλτούρα και σωστή συμπεριφορά σε θέματα που άπτονται της Ασφάλειας & Υγείας.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και προσπάθεια για  κάλυψη των απαιτήσεων των εν ισχύ νομοθετικών διατάξεων, οδηγιών, και εφαρμοζόμενων προτύπων.
 • Την συμμόρφωση με την Κοινοτική και Κυπριακή νομοθεσία.
 • Την παροχή ασφαλών και  με σταθερή/υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Tη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στην εταιρεία, ή σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος
 • Την αναθεώρηση και αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας για τον προσδιορισμό των κινδύνων που ενέχουν και, όπου ενδείκνυται, θα τίθενται σε εφαρμογή έλεγχοι για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συναντώνται.
 • Την παρακολούθηση των παραβιάσεων και των προσπαθειών παραβίασης της ασφάλειας καθώς και την ανάλογη αντιμετώπισης τους, ενώ θα δημιουργηθούν συστήματα για να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης  η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με την ελάχιστη διακοπή.
 • Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.